Etiopatogeneza białaczki

Etiopatogeneza białaczek pozostaje ciągle jeszcze nie wyjaśniona, a jej podstawowe elementy mogą być przy obecnym stanie wiedzy rozważane jeszcze wspólnie z innymi chorobami rozrostowymi i nowotworowymi. Komórki białaczkowe najpewniej powstają z komórek macierzystych w wyniku tzw. transformacji białaczkowej, która powoduje trwałe zmiany cytokinetyczne, metaboliczne, zmiany struktury antygenowej, niewrażliwość na czynniki regulacyjne itp. Obserwacje naukowe dowodzą, iż zarówno wirusy RNA, jak i DNA mogą wywołać schorzenia rozrostowe i białaczki u zwierząt na różnych szczeblach ewolucyjnych: ptaków, gryzoni, kotów, psów oraz u naczelnych. Brak zatem podstaw, aby odrzucić leukozogenną rolę wirusów u człowieka, i to stanowi zasadniczy argument wirusowej teorii białaczki. Rola wirusa jest najpewniej bardzo złożona, co wyrażają następujące fakty: a) „zakażenie” może nastąpić tylko w okresie embrionalnym lub zaraz po urodzeniu, b) wirus zespala się następnie z aparatem genetycznym gospodarza i pozostaje w nim w fazie utajenia, c) w przypadku wirusów DNA przyjąć można proste zespolenie ich z genomem gospodarza, zbudowanym też z DNA, d) wyjaśnienie roli wirusów RNA możliwe jest natomiast dopiero dzięki niedawno wykrytemu enzymowi — „odwróconej transkryptazie”, która umożliwia „przepisanie informacji” z RNA wirusa na DNA genomu gospodarza,, e) wirus latentny nie ulega ekspresji tak długo, jak długo układ represyjny hamuje go, f) ekspresja nastąpić może dopiero przy współudziale czynnika zewnętrznego, np. promieni rtg, chemikaliów, a nawet innego wirusa, powodując transformację białaczkową.

You may also like...