Leczenie neutropenii

Stosowane obecnie chemioterapeutyki nie przenikają na ogół do płynu mózgowo-rdzeniowego (częściowo przenika arabinozyd cytozyny). Dlatego warunkiem uzyskania ponad 2-letniego średniego czasu przeżycia chorych z ostrą białaczką jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki. Jest to szczególnie ważne w 1.1. a. u dzieci i ludzi młodych. Obecnie stosuje się: a) w l.l.a. 6-krotne dokanałowe podanie metotreksatu w okresie indukcji lub intensyfikacji, b) w l.m.a. podania dokanałowe metotreksatu z arabinozydem cytozyny w okresie indukcji, c) w obu typach w fazie remisji okresowe badania płynu mózgowo-rdzeniowego połączone z dokanałowym podaniem metotreksatu i arabinozydu cytozyny, d) w l.l.a. u dzieci dodatkowo napromienianie czaszki promieniami rtg w początkowej fazie leczenia. Leczenie wspomagające ma bard/o duże znaczenie i obejmuje: a) profilaktykę i leczenie zakażeń: umieszczanie chorych w „półjałowych” separatkach lub jałowych namiotach, wyjaławianie przewodu pokarmowego, podawanie antybiotyków, środków przeciwgrzybiczych, w uzasadnionych przypadkach masy granulocytowej i gammaglobulin, b) leczenie skazy krwotocznej: w małopłytkowościach — steroidy i cyklonamina, a w razie potrzeby masa płytkowa, w skazach osoczowych leczenie zależne od typu, c) leczenie niedokrwistości: przetaczania krwi lub masy erytrocytarnej, d) przy redukcji wysokiej leukocytozy zapobieganie wzrostowi poziomu kwasu moczowego we krwi (płyny, alkalia i podawanie allopurinolu), e) właściwe odżywianie, a nawet hiperalimentacja.

You may also like...